Шүүхийн архив

Архивын лавлагаа, тодорхойлолт, хуулбар олгох, баримтыг сургалт, судалгааны зорилгоор ашиглуулах үйлчилгээ төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль холбоотойгоос бусад нь нээлттэй байна.

Архивын лавлагаа, тодорхойлолт, хуулбарыг олгохдоо дараах бичиг баримтыг үндэслэн олгоно.

Иргэн:

 1. Иргэний хүсэлт
 2. Иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах баримт бичиг
 3. Зохих журмын дагуу үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт
 4. Өмгөөлөгч, итгэмлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан лавлагаа, хуулбар авах тохиолдолд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээний хуулбар, итгэмжлэл, иргэний үнэмлэхний хуулбар

Байгууллага, хуулийн этгээд: 

 1. Албан бичиг
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Ажилтны биеийн байцаалт /өмгөөлөгчөөс шүүхэд төлөөлөх эрхийн үнэмлэх, итгэмжлэл, иргэний үнэмлэхний хуулбар/
 4. Зохих журмын дагуу үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт

                                                                                       Шүүхийн архивын үйлчилгээний хураамж

Үйлчилгээний төрөл

Хэмжих нэгж

Хураамжийн хэмжээ

1

Шүүхээс гарсан эрх зүйн акт хуулбарлах

Хуудасны нэг тал

500 төгрөг

2

Хэргийн оролцогч баримттай танилцах

Хавтаст хэрэг

5000 төгрөг

3

Лавлагаа тодорхойлолт /Гүйцэтгэх хуудас бичигдсэн эсэх, тендертэй холбоотой асуудлаар болон бусад/

Нэг хувь

10000 төгрөг

4

Иргэний хэрэг бусад баримтыг судалгаа шинжилгээний ажилд ашиглуулах

Хавтаст хэрэг

5000 төгрөг

5

Материал хувилж олшруулах

Нэг нүүр

200 төгрөг

 

Шүүхийн архивын үйлчилгээний хураамжийг тус шүүхийн нэгдүгээр давхарт байрлах киоск машинаар төрийн сангийн 100900005001 тоот дансанд тушаана.

 

Шүүхээс гарсан эрх зүйн актын хуулбар дээр “Хуулбар үнэн” дарж, гарын үсэг зурж огноо бичнэ. Харин эрх зүйн актаас бусад нотлох баримт бусад хуулбар дээр хэргийн оролцогчийн хүсэлтээр архив бичиг хэргийн эрхлэгч “ХУУЛБАРЛАВ” тэмдэг дарж, гарын үсэг зурна.

Үйлчлүүлэгч архивын баримттай танилцах явцад

дараах үйлдэл хийхийг хориглоно.

 1. Зөвшөөрөлгүйгээр гэрэл зургийн аппарат болон гар утсаар зураг авахыг,
 2. Баримтыг засварлах, бохирдуулах, хуудас, хавтсыг нугалах, салгаж авах, урт тастах зэргээр гэмтээх, баримт дээр зурах, тэмдэглэл хийх,
 3. Баримтыг ил задгай орхих, бусдад дамжуулах, гадагш авч гарах зэргийг хориглоно.

Хавтаст хэргээс эрх зүйн акт, нотлох баримт мөн хэрэгт хавсаргасан

баримт хуулбарлан АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

 

 • Тухайн хэргийн зохигч, гуравдагч этгээд, тэдгээрийн өмгөөлөгч, төлөөлөгчийн хүсэлтээр хавтаст хэргийг бүхэлд нь хуулбарлан олгох тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтанд танилцуулан “Баталгааны хуудас”-ыг бөглүүлж, хуулбарыг олгоно.

 

 • Үйлчлүүлэгч нь Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, Байгууллагын нууцын тухай хууль, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжууд, Шүүхийн архивын ажиллах журам, Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмыг тус тус дагаж мөрдөнө.

 

 • Архивын баримтыг урж гэмтээх, засварлах, тэдгээрээс зөвшөөрөлгүй флаш, зөөврийн хард диск ашиглан буулгаж авах, хуулбарлах, хулгайлах, бусдад дамжуулах, архивын байрнаас авч гарах, баримтыг ил задгай орхин явах, өөр зорилгоор ашиглах зэргээр хууль тогтоомж зөрчсөн тохиолдолд Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хуульд заасны дагуу зохих хариуцлагыг хүлээнэ.